Drets dels consumidors

 • Protecció de la salut i de la seguretat.
 • Protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials.
 • Protecció jurídica i a la reparació dels danys i perjudicis soferts.
 • Rebre una informació veraç, correcta i suficient sobre els diferents productes i serveis.
 • Educació, formació i informació en matèria de consum.
 • Representació mitjançant la creació d'associacions, agrupacions, confederacions de consumidors i usuaris.
 • Representació, la consulta i la participació en el procediment d'elaboració de les disposicions generals que els afectin.
 • Protecció jurídica, administrativa i tècnica en situacions d'inferioritat, subordinació, indefensió o discriminació i la reparació de danys.
 • Defensa del medi ambient i de la qualitat de vida.

A més a més, per raons de les circumstàncies especials que hi concorre, l’Estatut del Consumidor reconeix una protecció especial als col·lectius de consumidors següents:

 • Els infants i els adolescents.
 • Els gestants.
 • Les persones de més de seixanta-cinc anys.
 • Els malalts i les persones amb capacitat disminuïdes.
Consulta tot el Codi de consum de Catalunya 

Galería de fotos