REGISTRE CIVIL DE NADONS ALS HOSPITALS

Data: 26-04-2016 - Categoría: Salut

Des de fa pocs dies, i de forma progressiva, la majoria de pares i mares ja poden inscriure els nadons al registre civil directament des dels hospitals públics de Catalunya, sense haver de desplaçar-s’hi com passava fins ara. D’aquesta manera, s’acompleix una norma estatal que, evitant el factor presencial, ha de facilitar que els progenitors passin més temps amb els seus fills i filles acabats de néixer, gràcies a un sistema que funciona de forma ràpida i immediata. 

Aproximadament al novembre serà quan el servei ja arribi a la demarcació de Barcelona.

Els pares poden sol•licitar la inscripció dels seus fills en els tres supòsits següents: en el cas de fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol; també en el cas de fills matrimonials, quan ambdós progenitors siguin estrangers però de la mateixa nacionalitat i en el cas de fills de parelles no casades, si la filiació s’estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol•licitud.

La sol•licitud del sistema s’ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l’hospital; el DNI, NIE o passaport d’ambdós progenitors, o del sol•licitant si no és cap d’ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d’un progenitor. Immediatament, als pares i mares se’ls lliurarà la documentació original aportada i un justificant d’haver fet la comunicació. Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el Llibre de Família sense necessitat de cap altre tràmit per a fer-ho.

Font: Generalitat de catalunya. Departament de Salut.