NOVA CARTA DE DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA SOBRE SALUT

Data: 23-10-2015 - Categoría: Salut

Aquesta nova Carta de Drets i Deures de la ciutadania sobre salut i atenció sanitària contempla el dret a planificar decisions anticipades i a participar i rebre educació en salut,  un document que situa les persones com a element central de la salut, amb els principis de llibertat i autonomia, d’igualtat i d’accés a la informació com a eixos vertebradors. A grans trets, la carta suposa un contracte social entre les persones i el sistema sanitari, ja que defineix què esperen les persones d’ell i com aquestes es comprometen com a agents actius del model.

En aquest sentit, el document recull prop d’un centenar de drets i deures estructurats en 10 grans àmbits: equitat i no-discriminació de les persones; protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia; accés al sistema sanitari; intimitat i confidencialitat; autonomia i presa de decisions; informació sanitària, documentació clínica i tecnologies de la informació i la comunicació; qualitat i seguretat del sistema; constitució genètica de la persona; investigació i experimentació i participació.

Entre les principals innovacions de la nova carta destaquen el dret a rebre educació en salut, a obtenir informació sobre temps d’espera en atenció sanitària, a planificar les decisions anticipades, a tenir seguretat de les dades relatives a la salut i a rebre una atenció que garanteixi la continuïtat assistencial, entre d’altres.

Pel que fa als deures, se subratllen els d’evitar riscos per a la salut d’altres persones derivats de la falta d’adopció de mesures preventives individuals, de fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari i el d’informar del compliment o no del tractament proposat.

Aquests drets i deures són aplicables a tots els serveis sanitaris, amb independència del seu nivell i de la seva titularitat jurídica.

A més, la seva actualització respon a les actuacions contemplades al Pla de Salut 2011-2015 dirigides a donar un major enfocament cap els pacients i les famílies, sustentant un nou model d’atenció que posa als ciutadans en el centre del sistema sanitari. A més, el Pla de Salut 2016-2020 ha d’incloure una línea estratègica que asseguri el desplegament, ús i difusió de la carta.

Font: Departament de Salut