Mesures que afecten als consumidors/es amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19

Data: 04-04-2020 - Categoría: SocialsLa CUS - Salut, Consum i Alimentació, durant el període de confinament per l’estat d’alerta, atendrà les consultes i reclamacions de manera telemàtica a cus@cus-usuaris.org o a cuslleida@gmail.com (per les Terres de Lleida)

TELECOMUNICACIONS
 • S’han de mantenir i garantir la continuïtat i la qualitat del servei contractat. Només es podrà interrompre per motius d’integritat i seguretat de les xarxes.
 • Durant l’estat d’alarma, no es podran fer campanyes comercials que impliquin fer una portabilitat.
 • Es suspenen tots els tràmits de portabilitat de línies fixes i mòbils que no estiguin en curs, excepte en casos excepcionals de força major.
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
 • No es pot suspendre els subministres d’aigua, llum i gas a les persones consumidores excepte per qüestions de seguretat.
 • Es prorroga de forma automàtica i fins el 15 de setembre de 2020, la vigència de l’abonament social.
 • Reducció del 50% del cànon de l’aigua, a tots els usuaris domèstics (abril i Maig)
SUSPENSIÓ DEL TERMINI DE DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES I DEL TERMINI DEL DRET DE DESISTIMENT.
 • S’interrompen els terminis per la devolució dels productes comprats tant en botiga física com en compra per Internet, etc.. Aquests terminis es reprendran un cop passi l’estat d’alarma.
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS

Si durant el període de vigència de l’estat d’alarma s’ha de contractar un servei funerari, cal tenir en compte:
 • L’empresa ha de facilitar un pressupost desglossat amb tots els conceptes i amb la llista de preus corresponent, amb anterioritat al 14 de març de 2020.
 • Si l’òrgan competent en matèria de salut del municipi declara que aquest servei és de prestació forçosa i determina una prestació bàsica a un preu màxim (igual o inferior als vigents abans del 14 de març de 2020), no es podrà cobrar per sobre d’aquest preu.
 • Donada l’excepcionalitat del moment, cal tenir present que aquest servei s’ha d’adequar a les condicions establertes per les autoritats sanitàries.
HIPOTEQUES, CRÈDITS I PRÈSTECS NO HIPOTECARIS

Una de les mesures urgents per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, és la moratòria en el pagament dels crèdits i préstecs no hipotecaris, inclosos els crèdits al consum, així com de les hipoteques per a la compra de l’habitatge habitual en el cas de les persones que pateixen dificultats econòmiques extraordinàries per fer-ne front, així com dels seus avaladors.
Es poden acollir a aquesta moratòria els deutors (i els seus avaladors) que com a conseqüència de l’emergència sanitària es trobin en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica.
Per a més informació sobre aquest tema podeu adreçar-vos a cus@cus-usuaris.org o a cuslleida@gmail.com (per les Terres de Lleida)

ALTRES QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE
 • Bitllets o abonaments de transport: Renfe, TMB i FFCC facilitaran l’ampliació del termini dels abonaments de transport no utilitzats.
 • Es poden reclamar les quotes que s’hagin pagat pels serveis no oferts: gimnàs, extraescolars, estades a l’estranger.... durant el temps que no s’ha fet el servei a causa del tancament.
 • Si teniu dubtes amb temes de transport aeri o terrestre, poseu-vos en contacte amb cus@cus-usuaris.org o a cuslleida@gmail.com (per les Terres de Lleida)