La 'taxa COVID' és il·legal. No es pot cobrar a el client per aquest concepte

Data: 15-06-2020 - Categoría: ConsumDes de la CUS - Salut, Consum i Alimentació hem tingut coneixement que determinats establiments de diferents sectors d'activitat, especialment la restauració, amb l'excusa que tenen una pujada en les seves despeses com a conseqüència d'adoptar les mesures dictades pel Govern, comencen a aplicar l'anomenada taxa, suplement o servei Covid als usuaris.

Des de la Direcció General de Consum s'ha publicat un comunicat indicant la posició del Ministeri en relació amb l'anomenada "taxa Covid" que estan cobrant alguns establiments oberts a el públic.

Després de l'anàlisi jurídic de l'assumpte, s'ha considerat que l'anomenada "taxa Covid", quan es troba desglossada a la factura, podria considerar-se com una clàusula abusiva, sobre la base dels següents arguments:
  • Les mesures d'higiene, desinfecció, prevenció o condicionament exigides als establiments i locals amb obertura a públic durant la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 no són de compliment potestatiu per part seva, sinó que resulten d'obligat compliment d'acord amb la normativa vigent.
  • Per tant, les activitats d'higiene, desinfecció, prevenció o condicionament dels establiments o locals no són serveis opcionals sobre els quals el consumidor o usuari tingui capacitat d'acceptació o rebuig, sinó que són inherents segons la normativa vigent a la pròpia activitat comercial dels establiments i locals amb obertura a el públic;
  • El fet d'incloure els potencials despeses ocasionades per les activitats d'higiene, desinfecció, prevenció o condicionament, de manera desglossada, en una factura adreçada a consumidor o usuaris suposaria el trasllat a l'consumidor o usuari d'unes obligacions que competeixen exclusivament a proveïdor de el bé o prestador de el servei a què estan obligats a causa de el desenvolupament d'una activitat comercial o professional.
  • Per tant, la inclusió d'aquestes despeses de manera desglossada en una factura podria ser considerada com una clàusula abusiva en el sentit dels punts 4 i 5 de l'article 89 de el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, ja que es tractaria de la imposició a l'consumidor i usuari d'un servei no sol·licitat i no susceptible d'acceptació o rebuig per part seva, fins i tot havent-se informat a aquests de forma prèvia.