INCAPACITAT LABORAL TEMPORAL

Data: 03-06-2016 - Categoría: Salut

A finals de l'any 2015 hi van haver canvis respecte a les incapacitat laborals temporals o baixes laborals.

Les principals novetats que inclou el Reial decret son que:

• Les baixes es classificaran per la seva durada:
molt curta (menys de cinc dies),
 curta (entre 5 i 30 dies),
 mitja (entre 31 i 61 dies) i
 llarga (més de 61 dies).• Es dóna un nou pas tècnic en l'estimació teòrica de la durada d'una situació d'incapacitat temporal, tenint en compte no només la patologia del treballador, sinó també la seva edat i la seva ocupació.

• En les baixes de durada inferior a cinc dies naturals en el mateix acte mèdic el facultatiu podrà emetre la baixa i l'alta del treballador.

No obstant això, el treballador podrà sol•licitar que se li realitzi un reconeixement mèdic el dia que s'hagi fixat com a data d'alta, i el facultatiu, si considerés que el treballador no ha recuperat la seva capacitat laboral, podrà modificar la durada del procés estimada inicialment, expedint, a aquest efecte, un part de confirmació de la baixa.• LES CONFIRMACIONS  de baixa hauran d'incloure la durada estimada del procés, que s'haurà obtingut en funció de la patologia, edat i ocupació del treballador.

Les confirmacions de baixa  s'expediran en funció de la durada benvolguda del procés, conforme a les següents regles:
a) Processos de molt curta durada: no procedirà l'emissió de partes de confirmació.
b) Processos de curta durada: el primer parte de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius parts de confirmació s'expediran cada catorze dies naturals, com a màxim.
c) Processos de durada mitjana: el primer parte de confirmació s'expedirà en un termini màxim de set dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius parts de confirmació s'expediran cada vint-i-vuit dies naturals, com a màxim.
d) Processos de llarga durada : el primer parte de confirmació s'expedirà en un termini màxim de catorze dies naturals des de la data de la baixa mèdica. El segon i successius partes de confirmació s'expediran cada trenta-cinc dies naturals, com a màxim.Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, (BOE nº 147, de 20 de junio)