En el Dia Mundial de l’Alzheimer 2 de cada 3 persones que son diagnosticades a Catalunya son dones.

Data: 20-09-2018 - Categoría: Salut


 
L’Alzheimer es la causa principal de demència en les persones de més de 65 anys.

Segons dades del sistema sanitàri a Catalunya diuen que existeixen al voltant de 44.000 persones diagnosticades i les estimacions situen en altres18.900 les persones que encara no tenen un diagnòstic.

L’Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa de caràcter progressiu  que te una prevalença molt important en la gent gran. Afecta més a les dones que als homes en especial a partir del 75 anys i es una malaltia que te una tendència a créixer de forma exponencial . En l’any 2016 el nombre de diagnòstics van ser més del doble en casos en dones que en homes.

Una altra dada  interessant es saber que la incidència de l’Alhzeimer sembla tenir una relació amb certs determinants socioeconòmics com el nivell d’educació i ocupació. Es a dir, major risc de patir Alzheimer  si el nivell de renda disminueix.
Recents estudis mostren que a mesura que augmenta l’edat i a una major indecència de la malaltia i les persones que han estat diagnosticades presenten un proves de deteriorament més avançat.  La mortalitat, és superior en els homes que en les dones, a Catalunya es gairebé 5 vegades superior i les dones entre 65 i 74 anys són les que presenten un increment de mortalitat més gran, de més de set vegades el de les dones de la mateixa edat.

Les personés afectades per aquesta malalties  tenen també tenen un major consum de fàrmacs i les visites als centres d’atenció  son més freqüents en els homeis que no pas en les dones . Els homes amb una mitjana de 5 visites més l’any que la població general, i les dones, dues i mitja.

Altre aspecte de la malaltia d’Alzheimer  l’afectació als familiars i persones cuidadores que han d’atendre als malalts en molts casos al llarg de de les 24 hores del dia.

Amb la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer té es vol potenciar el coneixement de la malaltia i de les seves conseqüències  y sobre tot promoure la seva prevenció a més de demanar el suport i solidaritat tant dels ciutadans com de les institucions i els organismes oficials.

L’Alzheimer produeix una disminució progressiva de les funcions intel•lectuals, dificulta l'aprenentatge de nous conceptes, interfereix en la capacitat de la persona per realitzar la seva vida diària i produeix canvis en la seva personalitat i conducta.
Des del Departament de Salut  s’ha creat la  Targeta Cuida’m que vol identificar  a les  persones vulnerables que necessiten una atenció especial.

La  política sanitària en matèria d’Alzheimer i altes demències a Catalunya la determina el Pla director sociosanitària del Departament de Salut. A Catalunya existeix una estratègia permanent per aquestes malalties dins de les quatre línies estratègiques del Pla director sociosanitari. Alhora, dins dels  objectius prioritaris per al període 2017-2019 relacionat amb la malaltia d’Alzheimer, es planteja revisar el model organitzatiu d’aquesta malaltia a Catalunya per donar una millor cobertura a les necessitats de les persones i els seus familiars, des del diagnòstic fins les etapes avançades de la malaltia, i actualitzar els recursos específics existents que estan integrats dins de la xarxa sociosanitària.