El Parlament Europeu proposa mesures per evitar nous fraus com les preferents o les clàusules sòl

Data: 03-08-2018 - Categoría: Consum


Una de les conclusions d'aquests treballs, es la manca d’aplicació de sancions per part de les autoritats per determinades pràctiques abusives i la manca de compensació a les persones perjudicades.

Aquest informe es van encarregar després de la gran quantitat de peticions de ciutadans que van ser víctimes de vendes fraudulentes de productes financers. Des de crèdits multi divisa, crèdits de consum, hipoteques amb IRPH (índex de referència de préstecs hipotecaris) i una llarga llista de qüestions relacionades amb el mercat hipotecari.

Espanya és un dels països on d’ham detectat aquestes  males practiques en la col•locació de clàusules sòl i hipoteques multi divisa  però també altres països es veuen afectats com es el cas de Croàcia, Hongria, Polònia, Romania, Grècia i  França

Espanya és on la venda fraudulenta de préstecs immobiliaris amb clàusules sòl va ser més estesa. Aquest fet ha provocat més d'un milió de reclamacions de devolució de les quantitats indegudament cobrades pels bancs amb miler se sentencies judicials que ho recolzen però que malgrat aixó no s’han produït sancions a les institucions financeres i per tant no existeix l’element dissuasori per la venda fraudulenta de productes financers. A més,  segons s’ha pogut determinar, aquesta situació també pot afectar la salut dels afectats i, en conseqüència, esdevenir en una pitjor qualitat de vida.

Els eperts recomanen establir un sistema de  doble supervisió de les activitats financeres conegut com Twin Peaks. El que no es considera raonable és que una única autoritat financera assumeixi els objectius de protegir al mateix temps als consumidors i l'estabilitat de les institucions. En aquest nou model proposa’t  les tasques de supervisió estan dividides entre una autoritat prudencial que protegeix l'estabilitat i una autoritat de conducta dirigida a la protecció dels consumidors.

La creació d'una autoritat que defensi explícitament al consumidor forma part també de les propostes per tal de crear una agència de protecció del consumidor financer que estaría  institucionalment separada de l'agència encarregada de la supervisió prudencial o estabilitat financera  tenint coma a exemple Estats Units que al 2010 va crear també una oficina de protecció del consumidor financer independent.

Per tant queda clara la necessitat d’introduir mesures per ajudar els consumidors més vulnerables.