El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret llei que amplia la cobertura i prorroga el termini de sol·licitud de les moratòries financeres per pal·liar els efectes econòmics de la Covid-19

Data: 06-02-2021 - Categoría: Socials 
D'aquesta manera llars, treballadors autònoms vulnerables i empreses dels sectors de turisme i transport podran ajornar fins a un total de nou mesos el pagament del principal i els interessos dels seus préstecs hipotecaris i de consum.

A més, s'estén fins al proper 30 de març el termini per sol·licitar moratòries. Aquelles moratòries que ja han estat concedides no patiran cap alteració, encara que els que s'hagin beneficiat d'un ajornament anterior tindran l'opció de sol·licitar un d'addicional per un període màxim acumulat entre tots dos de nou mesos.
Aquestes mesures vénen a complementar la resta d'iniciatives que ja van ser aprovades amb la intenció de pal·liar els efectes de la pandèmia.

La referida moratòria de crèdits hipotecàries podran sol·licitar-la aquells ciutadans que estiguin pagant quotes hipotecàries per la compra del seu habitatge habitual, local en el qual desenvolupin la seva negoci o habitatge destinat a lloguer en la qual hagin deixat de percebre les quotes del seu inquilí a causa de l'estat d'alarma.

Aquesta moratòria de crèdits al consum permet la suspensió temporal de les obligacions derivades de préstecs o crèdits al consum, crèdits associats a targetes de pagament, leasing, factoring o qualsevol tipus de contracte de finançament amb quotes o liquidacions periòdiques a què estigui fent front a qualsevol consumidor o autònom que es trobi en situació de vulnerabilitat.
Hi ha una sèrie de condicions per valorar que una persona
o autònom es trobi en situació de vulnerabilitat, aquestes condicions han de concórrer de forma conjunta:
  • Que passi a estar a l'atur o que hagi patit una caiguda en les seves vendes superior a l'40 per cent en el cas dels autònoms
  • Que el conjunt dels ingressos no superi el límit de tres vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) en el mes anterior a la sol·licitud (s'incrementa quan concorren circumstàncies com la tinença de fills)
  • Que la quota de préstecs hipotecaris més les despeses i subministraments bàsics superi el 35 per cent dels ingressos nets de la unitat familiar i que l'esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per a l'almenys un 1,3 com a conseqüència de la pandèmia.
Segons informa el Banc d'Espanya, fins al 31 de desembre de 2020 van concedir 1.380.585 moratòries, incloent tant les de Govern com les que atorga el sector financer a l'empara dels seus convenis.

El Govern ja va prorrogar des de juliol fins al 29 de setembre de l'any passat la moratòria hipotecària sobre l'habitatge habitual i sobre els crèdits al consum, en ambdós casos per una durada de tres mesos.

La intenció de Govern és que les persones en situació de vulnerabilitat o aquells entorns empresarials que s'han vist més afectats amb motiu de la restricció de mobilitat puguin tenir suficients instruments per atendre les seves obligacions i ser capaços de racionalitzar els compromisos de pagament.