Dia Internacional de la Mediació

Data: 21-01-2021 - Categoría: Socials


Aquest 21 de gener i coincidint amb la data d'aprovació de la Recomanació número R (98) 1, sobre Mediació Familiar, aprovada pel Consell d'Europa el 21/01/98 se celebra el Dia Internacional de la Mediació.

La mediació ha experimentat en aquests últims anys un impuls important des dels òrgans de govern, els col•legis professionals, cambres de comerç, associacions i fundacions de Mediació i Resolució de conflictes. Malgrat aquest creixement exponencial encara cal una empenta més intens perquè la medicació aconsegueixi la seva implantació definitiva en el mercat espanyol.

La mediació té la seva raó de ser per ser una eina útil en diferents conflictes i a diferents nivells familiar, escolar social laboral, sanitari, etc. Es tracta d'un procés flexible i confidencial, en el qual un mediador neutral i imparcial, en un ambient de tolerància, respecte i confiança es proposen solucions al conflicte i entre totes les parts implicades es decideix quin és l'acord que accepten les dues parts. En cap cas és el mediador qui imposa la possible solució.

La mediació és un procediment saludable per gestionar els conflictes ja que permet que les parts implicades s'expressin en un clima de confiança i assumeixin les responsabilitats que els corresponguin.

La mediació és un procés que enriqueix a la societat ja que representa una oportunitat per crear una societat més plural, tolerant, empàtica i saludable. La CUS - Salut + Consum + Alimentació és una entitat que, a més de treballar per a la formació i informació dels consumidors potència i participa activament la mediació com a eina de solució de conflictes.