Dependència energètica relacionada amb la salut

Data: 05-02-2020 - Categoría: Salut


La dependència energètica és la situació en què es troben totes aquelles persones que, per al manteniment de la seva salut, necessiten utilitzar dispositius amb connexió elèctrica a casa seva, concretament:
  • Els equips necessaris per administrar teràpies respiratòries domiciliàries: oxigenoteràpia, tractament del són, ventilació mecànica, monitoratge infantil o nebulitzadors.
  • Les bombes de perfusió (per a l'administració de líquids per via intravenosa o enteral) que requereixen recàrrega de bateria.
  • Els aparells de diàlisi peritoneal automatitzada.
Atès que un tall de subministrament elèctric podria posar en risc la salut d'aquestes persones, se'ls ha de garantir aquest servei, per llei, de forma ininterrompuda.

Informe de salut sobre la dependència energètica

És un document, formalitzat per professionals assistencials, que acredita que una persona es troba en situació de dependència energètica i que, per tant, el subministrament d'energia elèctrica a la seva llar és imprescindible per al funcionament d'un equip mèdic indispensable per mantenir-la amb vida. Això vol dir que la companyia de la llum no pot interrompre el servei ni per impagament ni per causes tècniques.

L'informe es pot sol·licitar al centre d'atenció primària (CAP) i s'ha de lliurar a la companyia de subministrament.

El document és vàlid mentre no finalitzi el corresponent subministrament elèctric del dispositiu mèdic.

Cal tenir en compte que el fet de disposar de l'informe de dependència energètica no vol dir que no s'hagi de pagar la llum. El certificat evita la suspensió del servei per impagament, però si no s'està en situació de pobresa energètica, es genera un deute amb la companyia.

Dependència energètica i pobresa energètica

La dependència energètica i la pobresa energètica són conceptes diferents.

La pobresa energètica és la situació d'una persona o d'una unitat familiar que té dificultats per pagar els subministraments bàsics d'electricitat, aigua o gas del seu habitatge, o que destina una part elevada dels seus ingressos a cobrir aquestes despeses.

Per tant, una persona pot tenir dependència energètica i no trobar-se en situació de pobresa energètica, o a l'inrevés.

http://canalsalut.gencat.cat/