Afectados por preferentes, obligaciones y acciones

Data: 24-05-2016 - Categoría: Consum

Estem en plena campanya de la renda i els afectats per participacions preferents, obligacions subordinades o accions bancàries han d'estar molt atents a l'hora de presentar la seva tributació sobre la base de la situació del seu procés particular.
Us expliquem com procedir en cada cas:

1. Si s'ha arribat a un acord extrajudicial amb l'entitat Bancària.
Existeixen dues opcions de realitzar aquesta imputació en l'IRPF, però la més senzilla i recomanada és la que s'extreu de la següent operació: atès que la totalitat de preferents i subordinades van ser canviades per accions, l'acord amb l'entitat bancaría inclou, d'una banda, la venda de les accions i, per un altre, una compensació, doncs bé, hem de realitzar la suma d'ambdues quantitats, que serà el total de diners que s'ha percebut per aquest acord. A aquesta quantitat hem de restar-li l'import que inicialment invertim quan adquirim el producte.
El resultat d'aquesta operació serà un rendiment de cabdal mobiliari que haurem d'imputar a la base de l'estalvi de l'IRPF.

2. S'ha declarat judicialment la nul·litat del producte.
En haver-se declarat nul el contracte objecto de la compravenda haurem de tenir en compte diversos conceptes:
a) El recuperat com a principal no té conseqüència alguna, no tributa, ens retornen l'invertit.
b) El percebut com a interessos legals tributaran com a guany patrimonial a la base de l'estalvi, però es veuran minorats en els interessos legals que vostè ha tingut de retornar a conseqüència de l'actualització dels dividends que va ser percebent, és a dir, d'igual forma que el nominal que inicialment es va invertir es veu actualitzat a data de sentència, els dividends que vostè ha anat cobrant i que ara es compensen amb els interessos, també s'han vist actualitzats, per tant caldrà restar aquesta quantitat als interessos legals percebuts.
c) El percebut com a interessos moratorios tributaran com a guanys patrimonials.
d) Durant els anys que vostè va percebre rendiments, es va imputar els mateixos com a Rendiments del Cabdal Mobiliari, doncs bé, ara pot realitzar una rectficativa de l'IRPF d'aquests anys, fins i tot encara que es troben prescrits, per sol·licitar una devolució d'ingressos indeguts, és a dir, aquestes quantitats consignades com a rendiments de cabdal mobiliari, desapareixien.
e) En cas que en l'IRPF 2013 en sotmetre's al procés de recompra de Preferents o Subordinades, vostè hagués consignat a la seva declaració un rendiment de cabdal mobiliari per aquesta recompra (bescanvi per accions) haurà de realitzar una complementària eliminant aquest rendiment negatiu.
-----
TRIBUTACIÓ PER ACCIONS DE BANKIA

1. En cas d'haver arribat a un acord amb l'entitat bancària.
Haurà de tributar com a rendiment de cabdal mobiliari per la diferència entre l'invertit inicialment i el que li ha estat ara retornat, generalment en la majoria d'acords un 1% d'interès anual.

2. En cas d'haver obtingut la nul·litat de la compravenda via sentencia judicial.
La diferència entre l'invertit i l'obtingut després de la sentència, que consistirà en els interessos legals i moratorios, hauran de tributar com a guany patrimonial imputable a la base de l'estalvi.
-----
TRIBUTACIÓ DE LES COSTES
Es pot estar d'acord o no, però l'Agència Tributària interpreta que les costes processals, per a la part vencedora, suposen un crèdit al seu favor, equiparant-se fiscalment a una indemnització no exempta, per la qual cosa suposarà un guany patrimonial imputable a la base general per no derivar de transmissió d'element patrimonial algun. Si no les declara i revisen la seva renda l'Òrgan de Gestió Tributària, podria girar-li una liquidació provisional “paral·lela”, incloent aquesta quantitat, amb resultat a pagar, més els interessos de demora corresponents, i fins i tot sanció per ocultació de rendiments. Uns altres entenen que les costes és un rescabalament per les despeses realitzades per reclamar en judici, i per tant, no és un rendiment sinó una reparació de la despesa obligatòria, gens es guanya, només es restitueix el cost al que se li ha obligat incórrer al demandant per reclamar els seus drets davant els tribunals. Aquí la decisió és del declarant, millor consultar amb el seu gestor.


Nota de premsa de la Confederación de Consumidores y usuarios (CECU)