Enllaços

Gastroteca
www.gastroteca.cat

Departament de Salut
www.gencat.net/salut

Agència Catalana del Consum
www.consumcat.org

Confederación de Consumidores y Uusuarios (CECU)
www.cecu.es

Institut Català de l'Eenergia (ICAEN)
www.icaen.es

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Barcelona
www.omic.bcn.es

Diputació de Barcelona
www.diba.es

Diba Consum
https://www.diba.cat/web/consum

OMIC de Barcelona
www.omic.bcn.es

Agència Catalana de Seguretat Alimentària
www.gencat.net/salut/acsa

Diari Oficial de la Generalitat
www.gencat.net/diari/

Butlletí Oficial de l’Estat
www.boe.es

Ministeri de Justícia
Guies explicatives sobre normes d’interès per al consumidor (Crèdits Hipotecaris, Contractació Electrònica...)
www.mju.es

Diari oficial de les Comunitats Europees
www.europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html

Institut Nacional d’Estadística
IPC, Enquesta Contínua de Pressupostos Familiars, dades demogràfiques.
www.ine.es

Agència Tributària
www.aeat.es

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
www.mapya.es

Consell de l’Audivisual
www.audiovisualcat.net

Junta Arbitral de Consum de Catalunya
www.gencat.net/jacc/cindex.htm

Instituto Nacional de Consumo
www.consumo-inc.es/home/home.htm

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
www.gencat.net/darp

El Temps
Departament de Medi Ambient i Habitatge
www.meteocat.com/marcs/marcos_previsio/marcs_previsio_avui.htm

Fòrum Clínic
www.forumclinic.org