Drets i deures dels passatgers afectats per retards o cancel•lacions de vol

Data: 04-07-2016 - Categoría: Consum

Vols  amb retards:
La companyia ha de prestar una sèrie d'atencions al viatger, en funció de la distància del vol (es considera retard si es supera les dues hores en vols de fins a 1.500 km; si el retard supera les tres hores en vols de més d'1.500 km o en vols extracomunitaris entre 1.500 i 3.500 km;  si el retard supera les 4 hores en els altres casos).

Aquestes atencions són:
• Menjar i beguda suficient en funció del temps que sigui necessari esperar.
•Dues trucades de telèfon.
• Fax o correus electrònics.
• Allotjament quan sigui necessari amb el seu transport des de i fins a l’aeroport en funció de la distància del vol.

Els viatgers tindran dret a les mateixes indemnitzacions econòmiques previstes per a la cancel•lació (veure punt següent) si el retard és superior a tres hores. En cas que el retard superi les cinc hores, el passatger podrà desistir del vol i recuperar el cost del bitllet. El viatger podrà reclamar pels danys i perjudicis que tal retard li hagi ocasionat (pèrdua de dies de vacances, excursions, connexions amb altres transports, etc.) excepte causa
de força major, que haurà d’acreditar la companyia.

Vols cancel•lats.

El consumidor té dret al reemborsament del cost del bitllet (així com a un vol al primer punt de partida) o al trasllat fins al punt de destinació a través un altre mitjà de transport en condicions comparables.

A més, el passatger tindrà dret a ser compensat per aquesta cancel•lació. L’ import d'aquesta variarà en funció de la distància del vol:

- 250 € si el vol és inferior a 1.500 km.
- 400 € si és entre 1.500 i 3.500 km
- 600 euros si el vol és superior a 3.500 km.

• Com reclamar?

La pròpia aerolínia haurà d'oferir informació sobre els seus drets als usuaris. És aconsellable guardar tots els tiquets per reclamar les despeses ocasionades i fer-ho per escrit en el propi aeroport davant la companyia aèria. En cas de no obtenir resultats en el termini d'un mes, es pot reclamar davant l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Si el perjudici sofert requereix d'una compensació superior a la contemplada en la normativa (detallada en el punt anterior) es pot presentar una demanda judicial que, si la reclamació no supera els 2.000 euros, podrà resoldre's a través d'un procediment verbal sense costos o procurador.