TESTAMENT VITAL O DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES


la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació referents a la salut i l'autonomia del pacient recull la possibilitat d'elaborar documents de voluntats anticipades (DVA).
El DVA és el document legal que la persona adreça al metge responsable de la seva salut. Inclou les instruccions que vol que es tinguin en compte sobre la seva atenció sanitària si es troba en una situació en què, per circumstàncies derivades del seu estat físic i/o psíquic, no pot expressar la seva voluntat. L’atorgant és responsable de fer arribar el document mitjançant el lliurament de còpies als representants, al metge de capçalera, al personal mèdic que l’estigui tractant, als familiars, als amics i a les persones properes.

Els centres assistencials han d’ajudar a la realització del DVA
proporcionant professionals sanitaris amb els coneixements i la formació necessària per poder informar i orientar sobre la manera de confeccionar un DVA.
El metge no pot invocar l’objecció com a excusa per imposar una actuació.


El DVA es pot renovar, modificar, ampliar i revocar, deixant-lo sense efecte en qualsevol moment per la sola voluntat de l’atorgant. La darrera decisió de l’atorgant és la que s’ha de tenir en compte.
El pot fer tota persona major de 18 anys, i per validar-lo, s’ha d’atorgar davant d’un notari o amb intervenció de tres testimonis.
1. Davant d’un notari. Només cal omplir el document notarial. Aquest document es lliura al centre sanitari on la persona és atesa, per que s’incorpori a la seva història clínica, i si la persona ho demana, de forma automàtica s’incorpora al Registre Central de Voluntats Anticipades  del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (Travessera de les Corts, 131-159, Barcelona).

2. Davant de tres testimonis majors d’edat i amb plena capacitat d’obrar, dels quals dos com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l’atorgant, cal omplir el document. En aquest cas la responsabilitat del registre recau sobre l’atorgant.

El registre és voluntari, tot i que és aconsellable per garantir al màxim la seva difusió, però recordi que això no li dóna més validesa legal .

El document de voluntats anticipades es pot tramitar:
• A qualsevol centre sanitari públic o privat de Catalunya
• Al Departament de Salut (demanant cita prèviament)
• A les Oficines d’Atenció Ciutadana (demanant cita prèviament)
• També es pot tramitar el registre del document de voluntats anticipades des de qualsevol notaria si s’ha optat per aquesta via de formalització del document. 
• Registre General de Voluntats Anticipades de la Generalitat de Catalunya (Travessera de les Corts, 131-159, Barcelona)

El Departament de Salut va fer un model orientatiu de DVA:
http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/voluntats2.pdf


Tornar a Àmbits d'actuació