Enlaces

Gastroteca
www.gastroteca.cat

Departament de Salut
www.gencat.net/salut

Agència Catalana del Consum
www.consumcat.org

Confederación de Consumidores y Uusuarios (CECU)
www.cecu.es

Institut Català de l'Eenergia (ICAEN)
www.icaen.es

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Barcelona
www.omic.bcn.es

Diputació de Barcelona
www.diba.es

OMIC de Barcelona
www.omic.bcn.es

Agència Catalana de Seguretat Alimentària
www.gencat.net/salut/acsa

Diari Oficial de la Generalitat
www.gencat.net/diari/

Butlletí Oficial de l’Estat
www.boe.es

Ministeri de Justícia
Guies explicatives sobre normes d’interès per al consumidor (Crèdits Hipotecaris, Contractació Electrònica...)
www.mju.es

Diari oficial de les Comunitats Europees
www.europa.eu.int/eur-lex/es/oj/index.html

Institut Nacional d’Estadística
IPC, Enquesta Contínua de Pressupostos Familiars, dades demogràfiques.
www.ine.es

Agència Tributària
www.aeat.es

Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
www.mapya.es

Consell de l’Audivisual
www.audiovisualcat.net

Junta Arbitral de Consum de Catalunya
www.gencat.net/jacc/cindex.htm

Instituto Nacional de Consumo
www.consumo-inc.es/home/home.htm

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
www.gencat.net/darp

El Temps
Departament de Medi Ambient i Habitatge
www.meteocat.com/marcs/marcos_previsio/marcs_previsio_avui.htm

Fòrum Clínic
www.forumclinic.org